مدیریت بحران

تشکيل جلسه مشترک شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شوراي مديريت بحران شهرستان لردگان در فرمانداري شهرستان لردگان

کد خبر: 31057 تاریخ انتشار: 1397/09/06 12:54:35
نمایش: 244
اخبار
پيرو بارشهاي سوم و چهارم آذرماه در سطح استان به ويژه شهرستان لردگان که منجر به آبگرفتگي بخشي از شهر لردگان و خسارات به ساير بخشهاي زيربنائي ، اقتصادي و ... گرديد.
پيرو بارشهاي سوم و چهارم آذرماه در سطح استان به ويژه شهرستان لردگان که منجر به آبگرفتگي بخشي از شهر لردگان و خسارات به ساير بخشهاي زيربنائي ، اقتصادي و ... گرديد.
جلسه مشترک شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شوراي مديريت بحران شهرستان لردگان رأُ س ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 5/9/97 به رياست استاندار محترم در محل فرمانداري لردگان تشکيل گرديد.
در اين جلسه ابتدا گزارش حوادث رخ داده ، اقدامات انجام شده توسط معاون محترم هماهنگي امور عمراني ، مدير کل مديريت بحران استان و فرماندار محترم شهرستان لردگان ارائه و همچنين مديران دستگاه هاي اجرائي درخصوص خسارت وارده به بخشهاي مربوط و اقدامات انجام شده ارائه گزارش نمودند سپس استاندار محترم موارد را جمع بندي و اتخاذ تصميم گرديد:
اهم مصوبات اين جلسه:
  1. برآورد خسارت توسط دستگاههاي اجرائي و جمع بندي توسط فرمانداريها و ارسال به اداره کل مديريت بحران تا روز پنج شنبه مورخ 8/9/97
  2. شهرداري لردگان کساني را که در ايجادزمينه رخداد اين حادثه در شهرستان لردگان مقصرند را از طريق مراجع قضائي تحت تعقيب قرار دهد.
  3. زمين هاي عميق و گودال ها در شهر که ممکن است در بارندگي ها باعث تجميع آب و خسارات به سايرين شدند توسط شهرداري با اخطار به مالکين تعيين تکليف گردند.
  4. اعلام خسارات بصورت مستند با آدرس و ميزان دقيق باشد.

افزودن دیدگاه