مدیریت بحران

چارت سازمانی

 
 

مرتضی زمانپور
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان
 لیسانس مدیریت دولتی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توسعه روستایی
خسرو کیانی
معاون مدیریت بحران استان
کارشناسی  ارشد مهندسی عمران –زلزله
دانشجوی دکترا مهندسی عمران -زلزله

نگاه زندی پور
کارشناس مسئول بازتوانی،ارزیابی عملکرد و IT
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

بهزاد ترابیان
کارشناس مسئول امور پیشگیری و پیش بینی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله
 

عبدالله مختاری
کارشناس مسئول بازسازی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران -سازه

نادر امیرخانی
کارشناس بازسازی
کارشناسی مهندسی عمران
 

خسرو رفیعی
مسئول دفتر

منصور کریم زاده
کارشناس پدافند غیرعامل
کارشناسی ارشد مدیریت آموزش
سهیلا حیدری
امور دبیرخانه و آموزش
کاردانی مدیریت  امور اداری

اکبر حسینی
مسئول امور نقلیه و پشتیبانی
دیپلم برق
دانشجوی کاردانی مدیریت امور اداری