مدیریت بحران

چارت سازمانی

 
ستار فرهادی
مدیرکل مدیریت بحران استان
فوق لیسانس جغرافیا –برنامه ریزی شهری
دانشجوی دکترا جغرافیا –برنامه ریزی شهری
خسرو کیانی
معاون مدیریت بحران استان
کارشناسی  ارشد مهندسی عمران –زلزله
دانشجوی دکترا مهندسی عمران -زلزله

نگاه زندی پور
کارشناس مسئول بازتوانی،ارزیابی عملکرد و IT
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

بهزاد ترابیان
کارشناس مسئول امور پیشگیری و پیش بینی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله
 

عبدالله مختاری
کارشناس مسئول بازسازی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران -سازه

محمد رضا رئیسی
کارشناس امور پیشگیری و پیش بینی
کارشناسی ارشد جغرافیا – برنامه ریزی شهری

نادر امیرخانی
کارشناس بازسازی
کارشناسی مهندسی عمران

منصور کریم زاده
کارشناس پدافند غیرعامل
کارشناسی ارشد مدیریت آموزش
سهیلا حیدری
امور دبیرخانه و آموزش
کاردانی مدیریت  امور اداری

اکبر حسینی
مسئول امور نقلیه و پشتیبانی
دیپلم برق
دانشجوی کاردانی مدیریت امور اداری

خسرو رفیعی
مسئول دفتر